Algemene voorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op de verkoop van producten die door Melvita worden aangeboden en enkel door klanten worden gekocht op de website www.be.melvita.com. De klant kan deze voorwaarden afdrukken en bewaren.

Elke klant die een product op de website

www.be.melvita.com koopt, gaat volledig akkoord met deze verkoopvoorwaarden. De klant erkent vóór de bestelling kennis te hebben genomen van deze voorwaarden.

Producten

In overeenstemming met artikel L.111-1 van de consumentenwetgeving verstrekt Melvita aan de klant de volgende informatie:
Producten
De klant neemt kennis van de essentiële kenmerken van de producten die hij/zij wenst te bestellen.
Producten
De producten die op de website www.be.melvita.com worden aangeboden, vormen het aanbod van Melvita. Melvita behoudt zich het recht voor zijn ingrediëntenlijsten en productgamma op elk moment te wijzigen.
De lijsten met de ingrediënten die in de Melvita-producten worden gebruikt, worden regelmatig bijgewerkt. Lees voordat u een product van Melvita gebruikt de ingrediëntenlijst op de verpakking om er zeker van te zijn dat de ingrediënten geschikt zijn voor persoonlijk gebruik.
De productfoto's op onze website zijn niet contractueel. Melvita ziet er evenwel op toe dat de foto's en tekeningen een getrouwe weergave zijn van het aangeboden product en niet onduidelijk zijn op het vlak van afmetingen, gewicht en kwaliteit.

Verkoper

De verkoop van producten op de website www.be.melvita.com wordt uitgevoerd door de onderneming M&L Distribution (Frankrijk) met een kapitaal van 3.097.000 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Manosque onder nummer 317 097 350 en met maatschappelijke zetel te Zone Industrielle Saint Maurice 04100 Manosque, Frankrijk (hierna MELVITA genoemd).

Klant

Melvita verkoopt de producten op zijn website www.be.melvita.com aan consumenten die de wettelijke bevoegdheid hebben om een bestelling te plaatsen (hierna 'Klant'). Melvita kan niet verplicht worden de rechtsbekwaamheid van elke klant te controleren.
Prijzen
De verkoopprijs van de producten in euro is de prijs die van kracht is op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Deze prijs is exclusief verzendkosten, die worden gefactureerd bovenop de prijs van de gekochte producten, volgens de voorwaarden die vóór de bevestiging van de bestelling aan de klant worden meegedeeld. De prijzen zijn inclusief de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling.
De aanbiedingen van Melvita zijn geldig zolang ze op de website weergeven worden en zolang de voorraad strekt. Informatie over de beschikbaarheid van producten en cadeaubonnen wordt, indien van toepassing, vermeld wanneer de bestelling geplaatst wordt.

Bestelling

MELVITA maakt het voor u zo eenvoudig mogelijk en biedt u de mogelijkheid om te bestellen volgens de door u gekozen methode.
De klant heeft de mogelijkheid om de gegevens van zijn gewenste bestelling te controleren en eventuele fouten te corrigeren.
De klant mag maximaal zes stuks van één en hetzelfde product kopen.

Nadat de klant zijn bestelling bevestigd heeft door op het icoontje ['BESTELLEN'] te klikken, wordt hij geacht akkoord te gaan met de inhoud en de voorwaarden van de bestelling, in het bijzonder de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen, de aantallen, de kenmerken, de hoeveelheden en de leveringstermijnen van de producten en cadeaubonnen.
De verkoop wordt definitief wanneer de klant de bestelling bevestigt, onverminderd de uitoefening van zijn herroepingsrecht (waarvan de voorwaarden hieronder worden beschreven).
Deze bestelling wordt door Melvita bevestigd via een e-mail aan de klant met alle gegevens die eerder door Melvita werden verstrekt en waaraan het herroepingsformulier (hieronder beschikbaar) eveneens wordt toegevoegd.
De klant ontvangt een tweede e-mail wanneer de bestelling wordt verzonden.
Melvita raadt de klant aan beide e-mails op papier of in elektronische vorm te bewaren. De klant wordt geïnformeerd dat beide e-mails verstuurd zullen worden naar het e-mailadres dat de klant bij het invullen van zijn gegevens, vóór het plaatsen van de bestelling, heeft opgegeven. Melvita kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele fout bij het invoeren van het betreffende e-mailadres of voor het niet ontvangen van de bevestigingsmail van de bestelling.
Melvita heeft het recht om de volledige prijs van de bestelling te innen:
- voor betalingen met een cadeaubon: na het versturen van de e-mail met de bevestiging van de bestelling
- voor betalingen met een kredietkaart: na het versturen van de e-mail met de bevestiging van de verzending;

Levering

Plaats van levering:
Melvita levert enkel producten in Belgie.
De producten worden verzonden naar het afleveradres dat de klant tijdens de bestelprocedure heeft opgegeven.
De verzendkosten zijn inclusief btw.
Leveringstermijn van de producten:
De maximale leveringstermijn bedraagt 30 werkdagen vanaf de bevestiging van de bestelling.
De gemiddelde leveringstermijn is louter informatief en niet bindend voor Melvita. Vanaf ontvangst van de verzendbevestiging via e-mail wordt die termijn geschat op:

Leveringsvoorwaarden van de producten:
Chronopost
De verzendkosten bedragen € 4.99. Dit tarief geldt alleen voor levering in Belgie.
Verzending is gratis voor alle bestellingen groter dan of gelijk aan 39€.
De ontvanger kan zijn pakje traceren aan de hand van het pakketnummer dat hij per e-mail ontvangt.
Het pakje wordt in de brievenbus op het afleveradres geleverd.

Wanneer het pakje niet op de hierboven beschreven wijze geleverd kon worden, stopt Chronopost een briefje in de brievenbus van de bestemmeling. Het briefje bevat de gegevens van het postkantoor waar de bestemmeling het pakje binnen veertien kalenderdagen kan ophalen.
Indien de bestemmeling het pakje niet afhaalt binnen de aangegeven termijn, zal het naar ons magazijn worden teruggezonden en zullen de verzendkosten aan de klant worden gefactureerd. De bestelde producten zullen ofwel worden terugbetaald ofwel opnieuw worden verzonden.
In geval van betwisting met betrekking tot de levering zelf, wordt de datum in het computersysteem van de post als bewijs beschouwd, tenzij het tegendeel wordt bewezen door de klant.

Vertraging van de levering van producten:
Vertraging van de levering
In geval van laattijdige levering (levering na 30 dagen) kan de klant Melvita vragen om de levering binnen een redelijke extra termijn uit te voeren. Indien Melvita de bestelling binnen die die termijn niet heeft uitgevoerd, kan de klant de bestelling annuleren, tenzij Melvita in tussentijd de bestelling wel heeft geleverd of indien de vertraging in de levering te wijten is aan overmacht, zoals hierna gedefinieerd.
De bestelling kan geannuleerd worden door:
- een e-mail te sturen naar het volgende adres: info.be@melvita.com
Indien de bestelling wordt geannuleerd, betaalt Melvita de klant alle betaalde bedragen terug. De terugbetaling gebeurt uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de overeenkomst werd beëindigd. In geval van vertraging wordt het door de klant betaalde bedrag van rechtswege verhoogd met 10% indien de terugbetaling binnen dertig dagen na de termijn geschiedt, met 20% binnen een termijn tussen dertig en zestig dagen en met 50% na een termijn van 60 dagen.

Betaling

De producten op de website www.be.melvita.com kunnen met een kredietkaart (beveiligde betaling) worden gekocht.
Melvita aanvaardt betalingen met een kredietkaart, Visa en Mastercard.
Betalingen op deze website kunnen gebeuren met een kredietkaart, via een beveiligd betalingssysteem. Deze website beveiligt uw vertrouwelijke informatie met een Digicert SSL-certificaat. De uitgewisselde informatie wordt gecodeerd met SSL (Secure Socket Layer) alvorens te worden verzonden. Aangezien deze informatie onleesbaar is, kan niemand ze zonder uw medeweten gebruiken.
Om de veiligheid van uw bankgegevens te vergroten, slaat MELVITA deze niet op. Daarom moet u die informatie bij elke bestelling opnieuw ingeven.
Melvita behoudt zich het recht voor om elke bestelling en/of levering op te schorten of te annuleren in geval van niet-betaling door de klant, een betalingsincident en/of fraude bij het gebruik van de website of de betalingswijze van de klant.

Eigendomsvoorbehoud

Melvita behoudt de eigendom van de geleverde producten tot de prijs volledig betaald is.

Aansprakelijkheid

Melvita verbindt zich ertoe zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen. Melvita kan echter geheel of gedeeltelijk van zijn aansprakelijkheid worden ontheven door het bewijs dat de niet-uitvoering of de niet-behoorlijke uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan de klant of aan de onvoorzienbare en onoverkomelijke daad van een derde, of aan een geval van overmacht (bijvoorbeeld stakingen, ongevallen, rellen, brand, enz. die onvoorzienbare en onherooepelijke gebeurtenissen vormen).
Melvita kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet.

Overdracht van risico

Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op het moment waarop de klant of een door hem aangewezen derde, die niet de door de verkoper voorgestelde vervoerder is, de goederen fysiek in ontvangst neemt. Indien de klant de levering van de goederen toevertrouwt aan een andere vervoerder dan die door de verkoper is voorgesteld, gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen over op de consument op het moment dat de goederen aan de vervoerder worden overhandigd.

Klantendienst en klachtenbehandeling

Voor vragen of klachten in verband met de uitvoering van het de overeenkomst kan de klant zich als volgt wenden tot de klantendienst: e-mail naar info.be@melvita.com.

Beschikbaarheid van producten

We doen ons best om de beschikbaarheid van de producten te garanderen. De productaanbiedingen zijn geldig zolang ze op de website worden weergegeven en zolang de voorraad strekt.
Informatie over de beschikbaarheid van de producten wordt vermeld wanneer de klant een bestelling plaatst. Indien een product tijdens de verwerking van de bestelling niet op voorraad blijkt te zijn, stuurt Melvita automatisch een e-mail naar de klant. De klant kan dan:
- het niet voorradige product vervangen door een product met dezelfde kostprijs;
- de rest van zijn bestelling ontvangen, waarbij het bedrag van het niet-voorradige product afgetrokken wordt van het totaalbedrag van de bestelling en niet aan de klant aangerekend wordt;
- de volledige bestelling annuleren.

Wettelijke productgaranties

MELVITA voldoet aan al zijn wettelijke garantieverplichtingen, zoals de conformiteitsgarantie voorzien in de artikelen L211-4 en volgende van de Franse consumentenwetgeving en de garanties bij verborgen gebreken in de artikelen 1641 en volgende van het Frans burgerlijk wetboek.
In geval van gebrek aan overeenstemming (goederen die ongeschikt zijn voor het gebruik dat gewoonlijk van soortgelijke goederen wordt verwacht, die niet overeenstemmen met de door de verkoper gegeven beschrijving of die niet de eigenschappen bezitten die door de verkoper zijn omschreven of met u zijn overeengekomen) of verborgen gebreken (verborgen gebreken van het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het is bestemd, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper het product niet zou hebben gekocht of er slechts een lagere prijs voor zou hebben geboden indien hij daarvan op de hoogte was geweest) aan het product en met inachtneming van de wettelijk gestelde voorwaarden, dient u uw klacht per post te sturen naar Melvita op het volgende adres: M&L Distribution - SERVICE CLIENTS - 108 rue de Richelieu, 75002 PARIS.
In geval van een gebrek aan overeenstemming zal Melvita het product vervangen door hetzelfde of een gelijkwaardig product. Het product wordt maximaal binnen één maand na ontvangst vervangen. Melvita herinnert zijn klanten eraan dat de producten niet mogen worden blootgesteld aan vocht, te hoge temperaturen of te veel licht en dat er een uiterste houdbaarheidsdatum op van toepassing kan zijn. De garantie vervalt voor producten die niet onder de bovenstaande voorwaarden zijn bewaard.

Rechtsbevoegdheid

De verkoop van producten op deze website is onderworpen aan de Franse wetgeving, ongeacht het land waar de klant woont of de plaats waar de bestelling is geplaatst. Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van een overeenkomst tussen de klant en Melvita is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken.

Vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgevens

Onze webserver herkent automatisch de domeinnaam (van de provider) en, indien mogelijk, het e-mailadres van de bezoekers van onze website. We centraliseren domeinnamen voor statistische doeleinden. We gebruiken de door u verstrekte informatie om de inhoud van de pagina's op onze website te verbeteren.
Melvita verzamelt en verwerkt persoonsgegevens over de klant en de ontvanger van de bestelling (met uitzondering van het nummer van de kredietkaart) in gecomputeriseerde vorm, met het beheer van de bestellingen als enige doel. U kunt ons privacybeleid hier vinden. Overeenkomstig de Franse wet van 6 januari 1978 beschikt de klant over een recht van toegang, rectificatie en verzet wat betreft alle persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Dat recht kan worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info.be@melvita.com
Om de prestaties van de website en uw gebruik ervan te verbeteren, kunnen Melvita en zijn gemachtigde dienstverleners gebruikmaken van analytische tools (zoals cookies, tags, enz.). Met deze tools kunnen we u niet met uw naam identificeren maar wel informatie over uw surfgedrag registreren. Ze kunnen met name worden gebruikt in het kader van een specifieke commerciële actie. We informeren u dat u bezwaar kunt maken tegen de registratie of het gebruik van deze tools door uw browser hiervoor te configureren.

Wijziging van deze algemene verkoopvoorwaarden

MELVITA behoudt zich het recht voor om de inhoud of kenmerken van deze algemene verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden in hun huidige versie. Indien één of meer bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden ongeldig worden verklaard of als nietig worden beschouwd op grond van een wettelijke of administratieve bepaling of een eindbeslissing van een bevoegde rechterlijke instantie, zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Intellectueel eigendom

De bedrijven van de groep waarvan Melvita deel uitmaakt, bezitten alle industriële en intellectueel eigendomsrechten met betrekking tot de website en de merken MELVITA of zijn houder van de bijbehorende gebruiksrechten.
De toegang tot deze website geeft u geen enkel recht op de intellectueel eigendomsrechten betreffende de website. Die rechten blijven de exclusieve eigendom van de bedrijven van de groep waartoe Melvita behoort. De algemene structuur van de site, evenals de beschikbare items op de website, met name de teksten, foto's, afbeeldingen (al dan niet geanimeerd), pictogrammen, kaarten, geluiden, video's, software, databanken, gegevens en alle andere elementen die tot de website behoren, zijn het exclusieve eigendom van de bedrijven van de groep waarvan Melvita deel uitmaakt.
U mag in geen geval de website geheel of gedeeltelijk reproduceren, weergeven, wijzigen, overdragen, publiceren, aanpassen, in welk medium of op welke manier dan ook, of op welke manier dan ook exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bedrijven van de groep waartoe Melvita behoort. U wordt ervan in kennis gesteld dat dit verbod in het bijzonder, maar niet uitsluitend, gericht is op praktijken zoals scrapping of het gebruik van robots voor het extraheren of reproduceren van enig item van de website, met inbegrip van de daarop gepresenteerde productaanbiedingen, in het bijzonder voor commerciële doeleinden. U mag geen frames maken of framingtechnieken gebruiken om een handelsmerk, logo of andere informatie (inclusief afbeeldingen, tekst, lay-out of vorm) van de Melvita-groep in te voegen, zonder haar uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag geen gebruikmaken van metatags of andere 'verborgen tekst' met de naam of de handelsmerken binnen de groep waartoe Melvita behoort, zonder haar uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Elk gebruik van de website of een deel ervan, zonder voorafgaande toestemming van de Melvita-groep, in welke hoedanigheid dan ook, kan het voorwerp uitmaken van elke gepaste actie, met name een vordering wegens inbreuk. Het plaatsen van hyperlinks naar om het even welk deel van de website is verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de groep waartoe Melvita behoort.

Uw mening over onze producten

Melvita verbindt zich ertoe de feedback die op de website wordt geplaatst te publiceren, voor zover de volgende criteria worden nageleefd: Melvita behoudt zich het recht voor om berichten die onbegrijpelijk, schandelijk, lasterlijk, kwaadwillig of racistisch zijn of geen verband houden met de betrokken producten, niet te publiceren. Bovendien behoudt Melvita zich het recht voor om de lengte, de spelling of bepaalde termen uit de feedback te wijzigen om een gematigde houding aan te nemen of om de redactionele samenhang van de website te verbeteren. Personen die een bericht plaatsen verlenen Melvita, voor de wettelijke duur van het auteursrecht, het recht om hun feedback te reproduceren, te publiceren, te vertalen en te verspreiden op alle media van Melvita in de rest van de wereld. Indien uw feedback niet wordt gepubliceerd, zullen we trachten contact met u op te nemen om na te gaan hoe we u beter van dienst kunnen zijn. Bedankt dat u de tijd heeft genomen om uw ervaring te delen met andere klanten van Melvita.

Producten

De lijsten met de ingrediënten die in de Melvita-producten worden gebruikt, worden regelmatig bijgewerkt. Lees voordat u een product van Melvita gebruikt de ingrediëntenlijst op de verpakking om er zeker van te zijn dat de ingrediënten geschikt zijn voor persoonlijk gebruik. De lijsten met de ingrediënten die in de Melvita-producten worden gebruikt, worden regelmatig bijgewerkt. Lees voordat u een product van Melvita gebruikt de ingrediëntenlijst op de verpakking om er zeker van te zijn dat de ingrediënten geschikt zijn voor persoonlijk gebruik.

Controle over de transactie

In het kader van de controle van de bestellingen kan Melvita zich op eender welke manier tot de klant wenden om een transactie te valideren en kan het, indien nodig, alle nuttig geachte bewijsstukken opvragen (met betrekking tot de identiteit en/of de woonplaats en/of het gebruikte betaalmiddel). De klant moet het vereiste bewijs leveren binnen vijftien werkdagen na ontvangst van de vraag van Melvita bezorgen. De klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat elke vertraging, nalatigheid of weigering om het gevraagde bewijs te leveren, zal leiden tot de annulering van de bestelling door Melvita. Na ontvangst van de bewijsstukken en in geval van bevestiging van de bestelling door Melvita, zal de vertraging in de verzending van de door de klant gevraagde documenten ervoor zorgen dat de levering van het (de) bestelde product(en) wordt uitgesteld.